اصطلاحات مورد استفاده برای نوشتن آدرس به زبان انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

برای تبدیل آدرس خود از زبان فارسی به زبان انگلیسی میتونید از کلمات و اصطلاحات خاصی استفاده می‌شود که زیر می‌تونید همه این اصطلاحات رو مشاهده و استفاده کنید: پلاک = No / واحد = Unit / طبقه = Floor /  طبقه همکف = Ground Floor ساختمان = Bldg / مجتمع، مجموعه = Complex / مجتمع […]